La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE L’ASSOCIACIÓ PALÀ CULTURA I ESPORT (APCIE)

 

CAPITOL I. DE L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL.

 

Article 1.-

 

L’Associació Palà Cultura i Esport està constituïda a l’empara de la legislació vigent i es regirà pel Estatuts de l’associació aprovats en data 14 de febrer de 2010 registrat amb el número d’inscripció 42043 del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Resolució: 22/03/2010. Secció 1ª del Registre de Barcelona, pel present Reglament de Règim Intern i per totes aquelles normes que estableixi la reglamentació que sigui d’aplicació segons les Lleis.

 

Article 2.-

 

El present Reglament desenvolupa els continguts expressats en els Estatuts de l’Associació i en cap cas podrà anar contra la filosofia i articulat dels esmentats Estatuts.

 

Article 3.-

 

El domicili social s’estableix al carrer Església, número 2 d’El Palà de Vacarisses segons indiquen els Estatuts. La Junta Directiva, si escau, podrà adoptar el canvis que estimi oportuns donant la corresponen notificació a les autoritat competents i als socis de l’entitat.

 

Article 4.-

 

S’estableix com anagrama de l’Associació APCIE i com logotip de la mateixa:

 

Els socis podran fer ús dels esmentats distintius en la seva indumentària amb el màxim decor.

 

 

CAPITOL II. DE L’INGRÉS DE SOCIS.

 

Article 5.-

 

Podran ingressar a l’Associació totes aquelles persones que ho sol·licitin expressament i segons el que estipulin els Estatuts i el present Reglament.

 

Article 6.-

 

La sol·licitud d’ingrés haurà de ser tractada en la reunió de Junta Directiva que haurà de verificar la sol·licitud donant un informe positiu o negatiu, en aquest darrer cas haurà d’especificar les causes i donar un termini de deu dies al sol·licitant per reparar les causes del seu rebuig de l’ingrés.

 

Article 7.-

 

Un cop admès el nou soci, El Secretari procedirà a donar-lo d’alta en el Llibre de registre de socis de l’Associació i li facilitarà en carnet d’afiliat, en el seu cas.

 

Article 8.-

 

La Junta Directiva presentarà anualment un informe a l’Assemblea General vers les altes i baixes de socis produïdes en aquest període.

 

 

CAPITOL III. DELS DRETS I DEURES DELS SOCIS.

 

Article 9.-

 

            Els socis tindran el següents drets en l’Associació:

 

-              Participar en les activitats i actes culturals i esportius de l’Associació.

-              Assistir amb veu i vot a les Assemblees generals, podent delegat el seu vot, conforme a les normes establertes a l’efecte per la Junta Directiva.

-              Elegir i ser elegit si forma part de la Junta de la Comunitat de Bens del Casal del Palà C.B.

-              Tenir un exemplar dels estatuts i del present Reglament des del seu ingrés a l’Associació.

-              Tenir el coneixement oportú dels acords adoptats pels Òrgans de l’Associació.

-              Sol·licitar, per mitjà de petició raonada, l’accés a la documentació interna de l’Associació.

 

Article 10.-

 

            Els socis tindran les següents obligacions:

 

-              Complir els preceptes que marquen els Estatuts i el present Reglament,              així com els acords adoptats pels Òrgans de l’Associació.

-              Abonar les quotes que es determinin en temps i forma.

-              Cooperar en el desenvolupament del treball de l’Associació i en la bona execució de les activitats que es determinin.

-              Desenvolupar les funcions que les siguin encomanades per la Junta Directiva per la bona marxa de l’Associació.

 

CAPITOL IV. DE LA PÉRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI.

 

Article 11.

 

            Els socis podran sol·licitar en qualsevol moment la seva baixa voluntària de l’Associació. Aquesta petició haurà de realitzar-se per escrit i haurà de tractar-se en la reunió de la Junta Directiva que acordarà sense més tràmit.

 

            Els socis que siguin membres de la Comunitat de Bens Casal del Palà, en demanar la baixa, hauran d’acreditar la seva no pertinença de l’esmentada Comunitat.

 

Article 12.-

 

            Els socis podran ser donats de baixa de l’Associació per alguna de les següents causes:

 

-              Quan existeixi incompliment greu dels Estatuts i del present Reglament,              a criteri de la Junta Directiva.

-              Quan el soci impedeixi deliberadament el compliment dels fins de l’Associació.

-              Quan la seva conducta vagi contra el principis socials o danyin greument la imatge de l’Associació.

-              Quan deixi d’assistir injustificadament a més de 4 Assemblees Generals.

 

Article 13.-

 

            En qualsevol cas els expedients d’expulsió hauran de ser tractats per un Comitè de Conflictes creat a l’efecte que estarà format per dos membres de la Junta Directiva, el President de l’Associació i dos socis elegits per sorteig, actuant un d’ells com a instructor, i garantint l’audiència a l’interessa’t.

 

            L’Assemblea General serà l’encarregada de ratificar o denegar l’informe realitzat per la Comissió, essent necessari en tat cas el recolzament de 2/3 dels socis presents per tal que s’aprovi la moció d’expulsió.

 

            El Comitè de Conflictes es dissoldrà una cop emès el seu informe.

 

CAPITOL V.  DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 

Article 14.-

 

            La Junta Directiva es reunirà un cop al mes de forma ordinària, i quants cops sigui necessari de forma extraordinària, a petició del President, o de 1/3 dels seus membres.

 

Article 15.-     

 

            La Junta Directiva podrà separar de les seves funcions a un dels seus membres si no assisteix a 4 reunions de la mateixa sense causa justificada.

 

            En tot cas serà l’Assemblea General qui decideixi la separació o no, del membre de la Junta, i haurà de cobrir la vacant en el més breu espai de temps, a proposta de la Junta Directiva.

 

Article 16.-

 

            Per a que existeixi “quòrum” en les reunions de la Junta Directiva, hauran d’assistir la meitat més un dels seus membres. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda a la mig hora de la convocatòria amb l’assistència de 1/3 dels seus membres, sempre que entre ells es trobi el President.

 

Article 17.-

 

            La Junta Directiva podrà incorporar, per les necessitats de l’associació, a col·laboradors que vulguin fer tasques a la mateixa, funcionant de forma interina i totalment voluntària, podent ser ratificats per l’Assemblea General si cal.

 

CAPITOL VI. DE L’ASSEMBLEA GENERAL.

 

Article 18.-

 

            L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb la presència de la meitat més un dels socis i en segona amb la presència de 1/3 dels mateixos.

 

Article 19.-

 

            El dret a vot a l’Assemblea està condicionat a tenir abonades totes les quotes corresponents.

 

Article 20.-

 

            L’Assemblea General elegirà entre els membres de la Junta un moderador que serà el responsable de l’ordre de la mateixa.

 

            El moderador tindrà les següents funcions:

 

-              Donar i tancar les paraules sol·licitades vers un assumpte.

-              Sotmetre a votació els punts de l’ordre del dia, si cal.

-              Posposar la reunió, dividir-la en comissions o donar recessos.

-              Interpretar els Estatuts i el present Reglament i resoldre totes aquelles qüestions de dubtes reglamentaris.

 

Si la discussió és sobre una decisió del moderador, l’Assemblea General decidirà per majoria simple la decisió final. Es podrà retirar la confiança al moderador per una qüestió d’ordre d’un dels socis que haurà de ser secundada per algú més necessariament.

 

Article 21.-

 

            L’ordre del dia el redacta el president, escoltada la Junta Directiva i les peticions dels socis. L’ordre del dia serà enviada a tots els socis amb una antelació mínima de 15 dies a la celebració de la mateixa. En casos excepcionals el termini podrà ser inferior.

 

Article 22.-     

 

            Durant la celebració de l’Assemblea podran existir qüestions d’ordre que podran ser sol·licitats per aquells assistents amb dret a vot i que tindran prioritat davant el que s’estigui tractant, excepte durant una votació, llevat que l’esmentada que aquesta qüestió d’ordre es refereixi a la votació en curs.

 

Article 23.-

 

            Les qüestions d’ordre (informatives) són aquelles que s’utilitzen per aclarir un assumpte, demanar informació puntual o explicar un punt, i s’escoltaran a criteri del moderador.

 

Article 24.-

 

            Tots els acords de l’Assemblea General es prenen per majoria absoluta en primera votació i simple en la segona, llevat en els casos establerts en els Estatuts i en el present Reglament. En el cas que existeixi un empat en la tercera votació prevaldrà el status quo.

 

 

CAPITOL VII. DEL PROCÉS ELECTORAL.

 

Article 25.-

 

            El procés electoral queda ajustat al que marquen el Estatuts en el seu article 14. 2.

 

 

CAPITOL VIII. DE LA DISOLUCIÓ

 

Article 26.-

 

            En cas de dissolució de l’entitat, la Comissió Liquidadora estarà formada per la Junta Directiva i tres socis elegits en la reunió de l’Assemblea General.

 

Article 27.-     

 

            L’haver resultant, si l’hagués, es destinarà a una associació o entitat del nostre entorn amb finalitats similars a la nostra.

 

CAPITOL IX. DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.

 

Article 28.-

 

            La modificació dels Estatuts o del present Reglament podrà realitzar-se a iniciativa de la Junta Directiva o de 1/3 dels socis.

 

Article 29.-

 

            En qualsevol cas per a que la modificació es porti a terme serà necessari el vot favorable de 2/3 dels socis present en l’Assemblea General Extraordinària, convocada a l’efecte.

 

Article 30.-

 

            La Junta Directiva procedirà a establir un període d’esmenes al text, les quals hauran de ser trameses a la Secretaria amb una antelació de vint dies.

 

Article 31.-

 

            En cas de reforma dels Estatuts, les modificacions hauran de ser enviades de forma immediata al Registre d’Associacions per procedir en oportú canvi.

 

Article 32.-

 

            Una vegada reformats els Estatuts o el present Reglament, la Junta Directiva facilitarà un exemplar als socis que ho sol·licitin.

 

           

El Palà, Vacarisses, 1 de setembre de 2010

La Junta Directiva.  

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?