La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

ASSOCIACIÓ PALÀ CULTURA I ESPORT
C/. Església, 2 08233 EL PALÀ – (VACARISSES). Telèfon.: 938 340 565. Correu elec.: apcie2010@gmail.com
web: http://www.apcie.org
JUNTA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ PALÀ CULTURA I ESPORT I DE LA COMUNITAT DE BÉNS DEL CASAL DEL PALÀ, C.B.
De conformitat amb el que preveuen els Estatuts de l’APCE i de la COMUNITAT DE BÉNS DEL CASAL DEL PALÀ, C.B. es convoca Junta General per tractar dels assumptes indicats en l’Ordre del dia el dia diumenge, 3 de desembre de 2017, a les 10,30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona en el Casal del Palà, c/ Església, 2, EL PALÀ – VACARISSES.
ORDRE DEL DIA
1.- Lectura de l’acta de la Junta General anterior de 18 de desembre de 2016.
2.- Informe del President.
3.- Presentació i aprovació, si escau, de l’estat de comptes.
4.-Previsió de futur.
5.- Torn obert de paraules.
Donada la importància dels temes a tractar, es prega la màxima assistència i puntualitat, que us agraïm d’antuvi.
Antoni Font, President i Administrador
El Palà, Vacarisses, 15 de novembre 2017.
DELEGACIÓ DE VOT: s’admetrà la delegació de vot dels Copropietaris de familiars fins a segon grau. A partir del segon grau, la delegació de vot s’exigirà per escrit i degudament signada. Tal com preveu la llei, els copropietaris menors d’edat seran representats pels seus tutors.
El Sr../ra. ................................................................................................... propietari/a d’una noranta-dosena part indivisa del Casal d’El Palà, delega el seu vot en el/la senyor/a .................................................................................... en l’Assemblea del 3 de desembre 2017
El Palà, Vacarisses, ........ de desembre de 2017
Signatura:

Directiva de cookies

Este sitio utiliza cookies para el almacenamiento de información en su equipo.

¿Lo acepta?